UFABETWINS    หนังสือ พิม พ์ อิตาลี  
เซ็  นโทร เทรนตูโน อ้างว่า  ผู้อำนวยการกีฬาของลีดส์ยูไนเต็ดได้บินไปยังซาร์ดิเ นียเ พื่อเ ซ็นสัญญากับ วิกเทอร์ ออต้า

UFABETWINS นาฮิตัน นันเดซ กองกลางกายารี่ได้เสร็จสิ้นการแข่งขันในโคปาอเมริกากับอุรุกวัยแล้วรายงานอ้างว่าบินออกไปแล้วและข้อตกลงอาจปิดลง

 

นันเดซ วัย 25    ทำผลงานได้ อย่างยอดเยี่ย มสำหรับ กายารี่ในช่วง สอ งฤดูกาลที่ผ่านมา เข้าร่วมจาก Boca Juniors ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 ทีมชาติอุรุกวัยได้เล่น 72 ครั้งสำหรับฝั่งเ  ซเรียอา – ช่  วยให้พวกเ ขาอยู่ในเซเรี ยอาฤดูร้อนนี้เ ข ายังสร้า งความ  ประทับใจให้กับอุรุกวัยซึ่งมาถึงแปดคนสุดท้าย

นั่นคือแม้จะ เล่นเป็นกองก ลางและแบ็คขวาก็ ตาม ลีดส์ตกเ ป็นข่าว อย่า  งเหนียวแน่นกับนานเดซ โดยลา นูวาซาร์เดญญา กล่าวว่า นานเดซนั้น ‘ถูกกำหนด’ ให้ย้ายไปลีดส์โดยที  มชุดขาวพร้อมที่ จะจ่าย 26 ล้า  นปอนด์ ตอนนี้ รายงานล่าสุดนำ  เสน  อการอัปเดตที่น่าสนใจในการแข่งขันสำหรับ Nandez

รายงาน ระบุ  า Orta พร้อมด้วยทูตอื่นๆ ของลีดส์ ได้เดินทางไปยังซาร์ดิเนียเพื่อบรรลุข้อตกลงกับนันเดซ เป็นที่เชื่อกันว่าการเจรจาสามารถให้คำตอบได้ใน ‘อีกไม่กี่ชั่ วโมงข้างหน้า’  ความ  สัมพันธ์ระหว่ างเจ้าของ สโ มสรนั้น ‘ยอดเยี่ยม’
หนังสือพิมพ์อิตาลี  Centro Trentuno อ้า งว่า Victor Orta ผู้อำนวยการกีฬาของลีด  ส์ยูไนเต็ดได้บินไปยังซาร์ดิเนียเพื่อเซ็นสัญญากับ Nahitan Nandez กองกลางกายารี่ได้ เสร็จสิ้นการแ ข่งขันในโคปาอเมริกากับ อุรุ  กวัยแล้ว ราย  งานอ้างว่า Orta ได้บินออกไปแล้วและข้อตกลงอาจปิดลง

นันเดซ วัย 25 ปี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับกายารี่ในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา เข้าร่วมจาก Boca Juniors ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 ทีมชาติอุรุกวัยได้เล่น 72 ครั้งสำหรับฝั่งเซเรียอา – ช่วยให้พวกเขาอยู่ในเซเรียอาฤดูร้อนนี้เขายังสร้างความประทับใจให้กับอุรุกวัยซึ่งมาถึงแปดคนสุดท้าย

นั่นคือแ ม้จะเ ล่นเป็นกองกลางและแบ็คขวา  ก็ตาม ลีดส์ตกเป็ นข่าวอ ย่าง เหนียวแ  น่นกับนานเดซ โดยลา นูวาซาร์เดญญา กล่าวว่า นานเดซนั้น ‘ถูกกำหนด’ ให้ย้ายไปลีด ส์โ ดยทีม  ชุด ขาวพ ร้อมที่จะจ่าย 26 ล้านปอนด์ ตอนนี้ รายงานล่าสุดนำเสนอการอัปเดตที่น่าสนใจในการแข่งขันสำหรับ Nandez

รายงานระบุว่า Orta พร้อม ด้วยทูตอื่นๆ   ของลีดส์ ได้เดินทางไปยังซาร์ดิเนียเพื่อบรรลุข้อตกลงกับนันเดซ เป็นที่เชื่อกันว่าการเจรจาสามารถให้คำตอบได้ใน ‘อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า’ คว ามสั มพันธ์ระหว่างเจ้าของสโมสรนั้น ‘ยอดเยี่ยม’ https://www.ufabetwins.com/

UFABETWINS นานเดซคือมิดฟิลด์ในอุดมคติที่เซ็นสัญญากับลีดส์ ขณะที่ออร์ตาลงเล่

นั่นเป็นเพรา ะเข  าเป็นผู้เ ล่นประเภท Marcelo Bielsa นันเดซสามาร  ถเล่นเป็น 10 เล่ห์เหลี่ยม รับบอลจากเทิร์นและป้อนอาหารผู้จู่โจม บทบาทที่ดีที่สุดของเขาคืออายุแปดขวบซึ่ง ปัจจุบันใ ช้ Stu art Da llas และ Mateusz  Klich Nandez จะเป็นมากกว่าปกที่ดีสำหรับ Kalvin Phillips

ซัมเม อร์นี้เขา เป็นแ บ็ค ขวา   ให้ บอุรุกวัย นั่นคื อสี่ตำแหน่งที่สำคัญ – ทั้งหมดต้องมีการเพิ่มเติม ลุค อายลิ่งไม่ได้แบ็คอัพแบ็คขวาอีกต่อไป แม้ว่าโคดี้ ดราเมห์จะสร้างความประ ทับใจให้กับนักเตะอ ายุ 23 ปี หาก ลีด ส์ส  ามารถซื้อนันเดซได้ในราคาต่ำกว่า 30 ล้านปอนด์ พวกเขาควรเซ็นสัญญากับเขา

UFABETWINS

นันเดซ วัย   25 ปี ทำผลงานได้  อย่างยอดเยี่ยมสำหรับกายารี่ใน ช่วงส องฤดูกาลที่ผ่านม  า เข้าร่วมจาก Boca Juniors ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 ทีมชาติอุรุกวัยได้เล่น 72 ครั้งสำหรับฝั่ง เซเรียอา – ช่วยให้พวก  เขา  ในเซเ ยอาฤดูร้อนนี้เ ขายังสร้  างความประทับใจให้กับอุรุกวัยซึ่งมาถึงแปดคนสุดท้าย

นั่นคื อแม้จะเ ล่นเป็นกองกลางและแบ็คขวาก็ตาม ลีดส์ตกเป็นข่าวอย่างเหนียวแน่นกับนานเดซ โดยลา นูวาซาร์เดญญา กล่าวว่า นานเดซนั้น ‘ถูกกำหนด’ ให้ย้ายไปลีดส์โดยทีม ชุดขาวพร้อม ที่จะจ่าย 26 ล้านปอนด์ ตอนนี้ รายงานล่าสุดนำเสนอการอัปเดตที่น่าสนใจในการแข่งขันสำหรับ Nandez

รายงานระบุว่ า Orta พร้ อมด้วยทูตอื่นๆ ของลีดส์ ได้เดินทางไปยังซาร์ดิเนียเพื่อบรรลุข้อตกลงกับนันเดซ เป็นที่เชื่อกันว่าการเจรจาสามารถให้คำตอบได้ใน ‘อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า’ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสโมสรนั้น ‘ยอดเยี่ยม’ บ้านผลบอล